افتخارات شرکت توسعه و نوآوری شهر


دریافت گواهینامه کاهش خطرات و آماده سازی شهرها برای مقابله با بحران توسط سازمان ملل


دریافت جایزه مسئولیت اجتماعی بنگاه های اقتصادی
ثبت نشان شرکت توسعه و نوآوری شهر بعنوان اولین شریک ایرانی در سایت مجمع جهانی مدیریت بحران