سامانه گذرگاه سرویس های بانک شهر ESB


این سامانه گذرگاه ارائه سرویس بوده و کلیه شرکت ها و سازمان های ارائه کننده و دریافت کننده سرویس می توانند از آن جهت میزان دسترسی سرویس ها و سطح دسترسی بر روی سرویس های خود مدیریت کنند.

 

بازار هدف: کلیه شرکت ها سازمانهای دولتی و غیر دولتی