صندوق امانات بانک شهر


نگهداری ایمن و دور از ریسک اشیاء و اسناد گران بهای شخصی، همواره از دغدغه هایی است که موجب اشتغال ذهن افراد می شود.

بانک شهر به منظور پاسخ به نیاز امنیت بخشی به اموال افراد و ایجاد آسودگی خاطر و رفاه حال مشتریان خود جهت نگهداری اسناد، اوراق، اشیای گران بها و نگهداری این اموال در محیطی امن و عاری از خطر، خدمت صندوق های اجاره ای را ارائه می دهد.

 

 

شرایط واگذاری صندوق های امانات:

تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی با داشتن یکی از انواع حساب ها نزد شعب بانک شهر می تواند با توجه به میانگین سپرده خود نزد بانک به شرح ذیل، از خدمات صندوق های اجاره ای استفاده کنند:

 

انواع صندوق

حداقل میانگین

موجودی سه

ماهه سپرده

کوتاه مدت

حداقل میانگین

موجودی سه ماهه

سپرده بلندمدت

حداقل تعداد

واحدهای سرمایه

گذاری صندوق

گنجینه آرمان شهر

میزان اجاره سالانه

)ریال(

میزان ودیعه سالانه

)ریال(

کوچک )حجم: 05631 سانتیمتر مکعب(

50 میلیون ریال

50 میلیون ریال

50 واحد

1362000

10920000

متوسط )حجم : 00031 سانتیمتر مکعب(

100 میلیون ریال

100 میلیون ریال

100 واحد

2115000

16920000

بزرگ )حجم : 05631 سانتیمتر مکعب(

200 میلیون ریال

200 میلیون ریال

200 واحد

4365000

34920000

 

ـ متقاضیان استفاده از صندوق های اجاره ای در صورت نداشتن حساب در بانک ملزم به افتتاح حساب می باشند.

ـ حداقل سن متقاضی باید 81 سال تمام باشد.

ـ متقاضی اجاره صندوق امانات نباید هیچگونه بدهی غیرجاری بابت تسهیلات و تعهدات و همچنین چک برگشتی رفع سوء اثر نشده در بانک شهر داشته باشد.

ـ مدارک مورد نیاز جهت مراجعه به شعبه :

الف ( اصل کارت ملی و شناسنامه

ب ( تصویر جواز کسب معتبر )در خصوص متقاضیان دارای مشاغل آزاد(

ج ( تصویر سند مالکیت یا اجاره نامه مربوط به محل سکونت متقاضی

د ( گواهی اشتغال به کار صادره از سوی اشخاص حقیقی دارای مجوز کسب و یا اشخاص حقوقی دارای شناسه ملی

ه ( در خصوص آن دسته از مشتریانی که اشتغال به حرفه خاصی ندارند ارائه معرفی نامه با امضای حداقل یک نفر از مشتریان شناخته شده بانک ضروری است. مانند خانم های خانه دار، دانشجویان و ...

ـ مشتری می تواند در صندوق تخصیص داده شده، هرگونه اشیاء )شامل اشیاء ممنوعه نبوده و یا در نتیجه فساد و عللی دیگر به صندوق و  خزانه بانک آسیب نرسانند( نگهداری کنند.

ـ اجاره کننده صندوق یا وکیل وی می تواند از صندوق استفاده کند. بدیهی است که صندوق، قابل انتقال به دیگری نمی باشد.

ـ مبلغ ودیعه در صورتی که مشتری هیچ گونه بدهی به بانک نداشته باشد در خاتمه مدت اجاره یا انقضای قرارداد، عیناً به مشتری بازگردانده می شود. همچنین برای مدت کمتر از یک سال نیز مدت اجاره محاسبه خواهد شد.

ـ مشتریان می توانند در طول ساعات اداری و تا زمان مناسب نسبت به دفعات جهت استفاده صندوق به بانک مراجعه کنند، بدین معنی که استفاده از هر صندوق در هر روز به دفعات بلامانع است.