بانکداری شرکتینرم افزار بانکداری شرکتی


با توجه به دیدگاه کلان بانک شهر در خصوص ارائه خدمات ویژه به مشتریان خاص خود که اغلب سازمان‌ها و شرکت‌های بزرگ می‌باشند، شرکت توسعه و نوآوری شهر راهکار بانکداری شرکتی بانکدار را جهت نیل به این هدف ارائه کرده است. در این سامانه سعی بر این خواهد شد که به اقتضای نوع خدمات موردنیاز شرکت‌های مشتری، این خدمات شخصی شده و در محل خود شرکت ارائه گردد. به زبان ساده‌تر این سامانه، بانکدار شخصی آن شرکت در محل خود شرکت خواهد بود.

خدمات قابل ارایه در این سامانه عبارتند از:

معرفی مودیان شهرداری  جهت دریافت وام: تمام شهرداری می توانند نیروهای خود را جهت دریافت وام به بانک شهر معرفی می کند.

پرداخت قبض شعبه ای و سازمانی: در این سامانه امکان پرداخت قبوض برای سازمان ها در شعب بانک فراهم می گردد.

بازار هدف : کلیه بانک ها