نرم افزار پژواکنرم افزار پژواک


با توجه به اینکه کمیته امداد قصد دارد کمک‌های مردمی را مکانیزه نماید اقدام به ایجاد طرحی جهت دریافت کمک‌های مردمی از طریق تلفن نموده است و بانک عامل خود را بانک شهر معرفی نموده است و خدمت پرداخت این سامانه را از شرکت توسعه و نوآوری شهر دریافت نموده است.

به عبارت دیگر این سامانه بر بستر IVR بوده که به منظور جمع آوری کمک های مردمی برای کمیته امداد امام خمینی و شهرداری ها طراحی گردیده است که امکان payment را از طریق تلفن فراهم می کند.

 

بازار هدف: کلیه سازمان ها