نرم افزار امینسامانه احراز هویت و اعتبارسنجی


در سامانه AAA Server (احراز هویت و اعتبارسنجی) کلیه عملیات مربوط به احراز هویت و اعتبار سنجی و دسترسی کاربران به کلیه سامانه های طراحی شده در سازمان ها را ارائه می نماید و همچنین با استفاده از سیستم SSO امکان ورود از یک نقطه را برای دیگر سامانه ها فراهم می سازد.

بازار هدف: سازمان ها و شرکت ها